Tomasz Pudłocki, Karol Czajkowski, „Rocznik Gimnazjalny” 2003, nr 7, s. 201-202, tam bibliogr.

 

Karol Czajkowski

 

Karol Czajkowski, (ur. 23 X 1873 Przemyśl – po 1925), grekokatolik, nauczyciel matematyki, fizyki, kaligrafii i stenografii (aprobowany do nauki stenografii 26 XI 1898 r.). Jako uczeń pomagał Józefowi Polińskiemu przy pisaniu podręcznika Stenografii ruskiej (Lwów 1890). W l. 1885-1892 uczęszczał do III Gimn. im. Franciszka Józefa we Lwowie, gdzie zdał maturę 21 VI 1892. W l. 1892-1898 brał udział w stenograficznym spisywaniu obrad Sejmu Krajowego, studiując jednocześnie na Wydz. Filozoficznym ULw. w l. 1892/3-1896/7. Zast. naucz. w II Gimn. we Lwowie od 25 VII 1899, przeniesiony do V Gimn. 7 VIII 1899, mianowany rzecz. naucz. w Gimn. w Buczaczu 14 VI 1900, a profesorem 17 X 1902 r. W Sprawozd. Dyr. za r. szk. 1900/1901 zamieścił rozprawę O mnogości liczb prostych (s.1-35). Przeniesiony 24 VIII 1903 do I Gimn. w Przemyślu. Uczył ponadto w Ruskim Instytucie dla Dziewcząt w Przemyślu w r. szk. 1905/6 i 1906/7 – w Sprawozd. Dyr. za ten r. szk. zamieścił pracę Дещо з музикальної акустики (s. 3-30). 7 XII 1906 uzyskał na UJ kwalifikacje do nauczania w jęz. ukraińskim. W VII 1907 r. przeniesiony do I Gimn. akademickiego we Lwowie, a 22 VII 1911 do VI Gimn. we Lwowie – w Sprawod. Dyr. za r. szk. 1913/14 ogłosił Podstawy fizyczne muzyki (s. 3-34); uczył ponadto w VIII Gimn. stenografii. 28 III 14 IV 1912 był wraz z uczniami na wycieczce w Rzymie i na audiencji u Benedykta XV. Ponadto uczył w I. 1911/12 1913/14w Pryw. Gimn. Żeńskim im. J. Słowackiego we Lwowie i w Sprawozd. Dyr. za r. szk. 1913/14 zamieścił rozprawę O konsonancji i dyssonancji (s.5-40). W 1. 1914-1919 w wojsku. Autor publikacji zwartych m.in.: Stenografia polska, Lwów 1901; Nauka stenografii polskiej według systemu Gabelsberga-Polińskiego, cz. 1, Lwów 1908 s.128, cz. 2, Lwów 1911 ss. 110; Zasady umiejętnego (szybkiego i dokładnego) rachowania, Lwów-Warszawa 1908 ss. 148 (rec. „Muzeum” 1908 t. 2 z. 4 s. 480), Spis znaczników i stałych skróceń używanych w stenografii polskiej, Warszawa 1911 ss. 24 (odbitka z „Nauki Stenografii Polskiej”). Wraz z M. Kaweckim napisał podręcznik Fizyka dla szkól wydziałowych. Podręcznik aprobowany reskryptem c. k. RSK z dn. 24 IV 1912, Kraków 1912, ss.149 Fizyka dla szkół powszechnych, Lwów 1922; przystosował do programu gimn. podręcznik F. Tomaszewskiego i A.M. Kaweckiego, Fizyka i krótki opis kosmografii. Z. 2 dla kl. VII (IV) i VIII (V), Lwów 1925 ss. 342. Autor artykułów m.in.: O mnożeniu. Z powodu artykułów o mnożeniu i logarytmowaniu prof. R. Jamrógiewicza, („Muzeum” R. 21:1905 z. 1 s. 43-54, z. 3 s. 234-249), Pierwszy powszechny kongres moralnego wychowania w Londynie (25-29. 09. 1908) („Muzeum” R. 25:1909 t. 1 z. 4 s. 403-8 I. Kranz, Geometria poglądowa, cz. II Kraków 1908 i szereg innych). Na zebraniu w sprawie podniesienia nauki śpiewu i muzyki w gimnazjach, zwołanym we Lwowie 18 V 1914 r. we Lwowie wystąpił z referatem Znaczenie akustyki dla podniesienia muzykalności u uczniów. Członek Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych.