Tadeusz Troskolański - ur. 8 kwietnia 1866 r. w Lesku. Syn Ludwika i Heleny
z domu Szynglarskiej. Uczęszczał do Gimnazjów w Rzeszowie i prawdopodobnie w Przemyślu. Studia rozpoczął na Wydziale Prawa, ale przeniósł się na Wydział Filozoficzny UJK, gdzie studiował historię i geografię. W latach 1889-1890 kontynuował naukę na Uniwersytecie w Wiedniu. W 1896 r. na UJK uzyskał stopień doktora. Po trzyletniej praktyce m.in. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie rozpoczął pracę w naszym gimnazjum, skąd został przeniesiony do filii naszej szkoły na Zasaniu. W 1906 r., wraz z przekształceniem filii zasańskiej w samodzielne gimnazjum pozostał tam, ucząc historii, geografii i prawdopodobnie filozofii. W 1911 r. objął stanowisko archiwariusza Starożytnego Archiwum Miasta Przemyśla. Był członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji, w tym TPN, Towarzystwa Historycznego, Organizacji Polskiej Miasta Przemyśla, Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych itd.

            W procesie dydaktycznym stosował metodę "referatowo-dyskusyjną", co spotkało się
z żywą krytyką ówcześnie panującego w II Gimnazjum prof. J. Smołki. Na emeryturę przeszedł
w 1924 roku, a zmarł 29 kwietnia 1926 r.

            Autor wielu prac m.in. "Andrzej Radwan Zebrzydowski biskup wrocławski i krakowski (1496-1560). Monografia historyczna", "Dzieje reformacji polskiej w latach 1556-1560, skreślone w związku z działalnością Andrzeja Zebrzydowskiego biskupa krakowskiego", "Samorząd polski", "Zarys historii literatury powszechnej", "Zasługi Herberta wokół wychowania".

 

Lucjan Fac, Wybitni historycy - absolwenci i nauczyciele I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu – Tadeusz Troskolański, „Rocznik Gimnazjalny” nr 3 (1999), s. 172